บุคลากร
รายชื่อบุคลากรกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลระยอง
สิทธิประโยชน์ ในการบริจาค
1.
ได้รับการลดหย่อนภาษี
โดยใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ นำไปลดหย่อนภาษี เงินได้ในปีที่บริจาค
2.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ตั้งเเต่ 100,000.- บาทขึ้นไป มูลนิธิโรงพยาบาลระยองจะขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้ โดยการบริจาค ไม่จำเป็น ต้องบริจาคครั้งเดียวหรือภายในปีเดียว
ตารางเเสดงชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ชั้นที่ 1
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
30,000,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 2
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
14,000,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 3
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
6,000,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 4
จตุจถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
1,500,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 5
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
500,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 6
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
200,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 7
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
100,000. บาทขึ้นไป
สิทธิประโยชน์การบริจาคที่ได้รับจากโรงพยาบาลระยอง
ลำดับ รายการ ประเภทผู้มีอุปการคุณ
สามัญพิเศษ
500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ
1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์
3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์
10,000,000 ขึ้นไป
1 ให้บริการรับ - ส่งฉุกเฉิน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
2 ให้บริการต้อนรับอำนวยความสะดวกในการตรวจ
3 ให้บริการส่งกลับบ้านกรณีเป็นคนไข้ใน
4 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามมาตราฐานสิทธิ์ข้าราชการส่วนเกินชำระเงินเอง
5 ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 5 ปี 10 ปี ตลอดชีพ ตลอดชีพ
6 ส่วนลดค่าห้อง ค่าอาหารพิเศษ 10% 20% 30% 50%
7 จำนวนวันที่ใช้บริการ นับตามรอบปีของการบริจาค 20 วัน 30 วัน 30 วัน 30 วัน
8 อายุบัตร 5 ปี 10 ปี ตลอดชีพ ตลอดชีพ
9 การใช้สิทธิ์ เฉพาะตัว เฉพาะตัว เฉพาะตัว ตนเองและครอบครัว
10 ได้รับการจารึกชื่อบนแผ่นป้ายบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกฯ
11 ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบ
ลำดับ 1
รายการ
ให้บริการรับ - ส่งฉุกเฉิน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป

ลำดับ 2
รายการ
ให้บริการต้อนรับอำนวยความสะดวกในการตรวจ
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป

ลำดับ 3
รายการ
ให้บริการส่งกลับบ้านกรณีเป็นคนไข้ใน
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป

ลำดับ 4
รายการ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามมาตราฐานสิทธิ์ข้าราชการส่วนเกินชำระเงินเอง
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป

ลำดับ 5
ส่รายการ
วนลดค่ารักษาพยาบาล
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
5 ปี
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
10 ปี
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
ตลอดชีพ
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป
ตลอดชีพ

ลำดับ 6
รายการ
ส่วนลดค่าห้อง ค่าอาหารพิเศษ
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
10%
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
20%
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
30%
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป
50%

ลำดับ 7
รายการ
จำนวนวันที่ใช้บริการ นับตามรอบปีของการบริจาค
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
20 วัน
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
30 วัน
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
30 วัน
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป
30 วัน

ลำดับ 8
รายการ
อายุบัตร
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
5 ปี
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
10 ปี
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
ตลอดชีพ
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป
ตลอดชีพ

ลำดับ 9
รายการ
การใช้สิทธิ์
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
เฉพาะตัว
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
เฉพาะตัว
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
เฉพาะตัว
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป
ตนเองและครอบครัว

ลำดับ 10
รายการ
ได้รับการจารึกชื่อบนแผ่นป้ายบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกฯ
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป

ลำดับ 11
รายการ
ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบ
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
ทพญ.เกศยา ทรัพย์สมพล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
สาขา : วิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)
การศึกษา : ปี 2536 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 2541 ประกาศนียบัตร ทันตกรรมคลินิกขั้นสูงสถาบันทันตกรรม, ปี 2542 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ทั่วไปขั้นสูง
ทพญ.นฤมล บุญเปี่ยม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (รองหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม)
สาขา : Super GP (ทันตแพทย์ทั้วไปขั้นสูง)
การศึกษา : ปี 2549 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี 2554 วุฒิบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.จุฑารัตน์ เหลืองหิรัญ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : Super GP (ทันตแพทย์ทั้วไปขั้นสูง)
ทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก
ทพญ.รุจิราภรณ์ เอี่ยมศรี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (รองหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม)
สาขา : ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก)
การศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านฟันปลอม
ทพญ. ธาริณี อดุลย์ผดุงศักดิ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : ทันตกรรมประดิษฐ์
การศึกษา : ปี 2545 ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2551 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพ.จักกพล สมสะอาด
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ.มรรค ทองสิงค์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.สุนิตา ทองรักษ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาคลองรากฟัน
ทพญ.อัจฉรี เจษฎาอรรถพล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : วิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)
การศึกษา : ปี 2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี 2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.เอกอร สุทธิเมธากร
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
วิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)
การศึกษา : ปี 2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. ณัฐธยาน์ ศักดิ์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
สาขา : วิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัด
ทพญ.จุติพร จันทร์แป้น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
ทพญ.กฤติกา กูลแก้ว
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
สาขา : ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการถอนฟัน
ทพญ. ณัฐรวี ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : ศัลยศาสตร์ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล
การศึกษา : ปี 2548 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปี 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทพญ. ฐิติรัตน์ ดลพิพัฒน์พงศ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
การศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก
ทพญ. ขวัญกมล ลาวัณย์รัตนากุล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
การศึกษา : ปี 2553 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 2558 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2558 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็กราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทพญ.วรัญญา ปทุมสีมา
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ทพญ. กนกพร ชินะข่าย
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : เวชศาสตร์ช่องปาก
การศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา เวชศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน
ทพญ. อารยา ธารีจารุ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ทันตกรรมจัดฟัน
การศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการอุดฟัน
ทพ.วัชชา ชินนิยมวณิช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ทันตกรรมหัตถการ
ทันตแพทย์ทั่วไป
ทพ.สุทธิภัทร สารเจริญ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตกรรมทั่วไป
ทพ.นารายณ์ เมฆพฤทธิ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตกรรมทั่วไป
รายชื่อทันตาภิบาล
นายจีรศักดิ์ ใจดี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
นางสาวพราวพิชชา รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
นางสาวปวีณา ตั้งวงษ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นางสาวพลอยกาญจน์ สร้อยสน
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
นางสาวสุภาวี เงินงาม
นักวิชาการสาธารรสุข (ทันตสาธารณสุข)
นางสาวณัฐธิดา ชูจิตร
นักวิชาการสาธารรสุข (ทันตสาธารณสุข)
ณัฏฐณิชา แสวงนาม
นักวิชาการสาธารรสุข (ทันตสาธารณสุข)
ช่างทันตกรรม
นางสาวอัจฉรา เขตขันธ์
ช่างทันตกรรม ชำนาญงาน
รายชื่อเจ้าหน้าที่
นายธนวัฒน์ ไชยโชติ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ㅤㅤ(ผู้ช่วยทันตแพทย์)
นางพิมลศรี บุษกรนาวิน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ㅤㅤ(ผู้ช่วยทันตแพทย์)
นางสาวชลธิชา พรมหงส์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ㅤㅤ(ผู้ช่วยทันตแพทย์)
นายณัฐกรณ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ㅤㅤ(ผู้ช่วยทันตแพทย์)
นางกฤตธีรา สงวนศักดิ์
พนักงานธุรการ
นางกัญญาวีร์ แสนสีลา
พนักงานธุรการ
นางกรกมล อังกีรัตน์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางนิรารัก ศรีไพบูลย์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางชลดา หงสกุล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางพรเพ็ญ มนต์ประสิทธิ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวพิชญ์ชามา ทัดเทียม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวอรอุสา เนียมสอาด
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวธิติสุดา ปัญญาโอภาส
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางนิตทารา ลืนภูเขียว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสุนิสา วิมลศรี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาววิรัญตรี แซ่เซ้า
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาววิลัยภรณ์ หม่อยปู้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวกฤษณา เกษี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวนาตยา ประเสริฐวัฒนากุล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวปภัสรา ทวีทรัพย์สมบัติ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวกัณจนาภา การเจริญ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวสรรัตน์ หอมสุวรรณสิน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวยุภาพร พุทธโคตร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”