เบอร์โทรศัพท์ภายใน
อาคาร 264 เตียง บาคาร่า
ชั้น 1 ไตเทียม
-CAPD 7011
-HD1 (รพ.ระยอง) 7015
-HD2 (บ.เอกชน) 7012
ชั้น 2 MICU 7020,7021
ชั้น 3 กึ่งวิกฤต 7030
Unit Stroke 7032
ชั้น 4 อายุรกรรมชาย 1 7040
ชั้น 5 อายุรกรรมชาย 2 7050
ชั้น 6 อายุรกรรมหญิง 1 7060
ชั้น 7 อายุรกรรมหญิง 2 7070
ชั้น 8 ICU เด็กโต 7080
ชั้น 9 เด็ก 1 7090,7093
ชั้น 10 ชนกนาถ (ตึกตา) 7113,7115
ตึกพิเศษสงฆ์
พิเศษสงฆ์ 1,2,3 3011,3021,3031
งานพยาธิวิทยา กายวิภาค แทงบอลออนไลน์
ตามผลชิ้นเนื้อ 2073
ห้องเซลล์วิทยา 2074
อาคารเภสัชกรรม
หน.เภสัชกรรม 2150
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”