งานพัฒนาบุคลากร
นางสาวผาสุข อยู่ละ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายอภิสิทธิ์ ศรีอิ่นแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางปุณยวีร์ พิทักษ์คีรี
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวดารารัตน์ ไชยวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวภาวินี แซ่แต้
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเกศสุดา ชูช่วย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางรุ่งทิพย์ อับดุลลอ
พนักงานพิมพ์ ส3
นางศุภนิดา รมเย้
พนักงานพิมพ์ ส3 งานห้องสมุด
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”