การบริการ
บทบาทหน้าที่
รับผิดชอบให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งเผยแพร่วิชาการ การจัดทำภาพทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคและเพื่อการศึกษา

การบริการ
1. งานพัฒนาบุคลากร
1.1 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการศึกษา อบรมของบุคลากร จัดทำแผนการศึกษา อบรม ดูงาน สัมมนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ภายในและภายนอกโรงพยาบาล
1.2 กลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากร สำหรับโครงการประชุม ศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา ภายนอกโรงพยาบาล
1.3 จัดประชุม อบรม สัมมนาด้านวิชาการภายในโรงพยาบาลระยอง รวมทั้งการปฐมนิเทศโดยประสานงานกับกลุ่มงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.4 ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
1.5 วิเคราะห์และวางแผนรองรับการศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจากสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก  โดยประสานงานกับกลุ่มงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.6 ดำเนินการร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ นิสิตแพทย์เวชปฏิบัติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) โครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 สถาบันร่วมแพทย์ฝึกหัดที่จบจากต่างประเทศ ประสานการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์จากสถาบันภายในและภายนอกประเทศ
1.7 สนับสนุนกิจกรรมวิชาการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เช่น  Referal Conference, Dead Case Conference,  Motality Case Conference
2. งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
2.1 งานเขียนภาพทางการแพทย์ จัดทำการเขียนภาพ ออกแบบให้มีความสวยงามและถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยผลิตงานดังนี้  
2.2 งานถ่ายภาพทางการแพทย์ ถ่ายภาพเพื่อเก็บรวบรวมศึกษาลักษณะ Case ที่น่าสนใจรวมทั้งกิจกรรมบริการของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ จัดบริการดังนี้
3.3 งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค งานใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอผลงานวิชาการและกิจกรรมของโรงพยาบาล ผลิตงานดังนี้ 
2.4 งานโทรทัศน์ทางการศึกษา บันทึกและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการศึกษาทางการแพทย์และกิจกรรมโรงพยาบาล ผลิตงานดังนี้ 
2.5 งานโสตทัศนูปกรณ์ บริการห้องประชุมพร้อมระบบเสียง ควบคุมและเตรียมอุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย บริการให้ยืมโสตทัศนูปกรณ์
3. งานห้องสมุด
3.1 บริการยืม คืนสารนิเทศ
3.2 ช่วยค้นคว้าเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ในห้องสมุด
3.3 บริการข่าวสารที่ทันสมัย
3.4 บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ที่ตั้งและสถานที่ 
งานพัฒนาบุคลากร ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
งานห้องสมุด ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

ลิงค์หน่วยงาน

ชื่อและเบอร์โทรผู้ดูแลและอัพเดทข้อมูลหน่วยงาน
 นางสาวผาสุข อยู่ละ
 เบอร์โทรภายใน 038-611104 ต่อ 2250,2251
 มือถือ 081-940-0312
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”