ห้องพิเศษ

Rayong Hospital


          has recognized the importance of patients who need privacy and to be close to their relatives to encourage each other which is an important part that makes the symptoms of illness worsen The hospital therefore arranged a special room with a team of staff. and medical equipment complete facilities Including air conditioners, water heaters, refrigerators, televisions to serve the patients and hope that all the time staying in "Rayong Hospital" everyone will receive warm and comfortable service....

booking process

           In the event that the patient is in the hospital Have relatives contact to reserve a room at "Public relations work" In case the patient has not been admitted to the hospital, he/she must have an appointment letter from the owner of the fever doctor. (a hospital appointment slip) indicating the date of his stay in the hospital. You can contact to reserve at "Public Relations" (advance reservation can be made 7 days from the doctor's order) and when it comes to the hospital appointment date, please contact to confirm the reservation again. and bring the reservation form along with the preliminary medical certificate from the doctor

moving into a special room

           The patient must be approved. Get permission from the patient's owner doctor before queuing up for a special room. The queue will be made every day by morning and afternoon. When it comes to your queue, the building staff will inform you when. It's your turn, but the patient is not in the building or can't contact the patient and relatives. considered a waiver The hospital therefore needs to contact the next patient when Was told to move into a special room. It should be accepted by 3pm on that day. If unable to move hospital, it is necessary to contact the next patient once transferred to any special wards. should not be moved to another special ward later

Rules for using a special room

 • There must be a guard 24 hours a day. If there is any business needing to leave the room, please inform the nurse.
 • There is a patient who is 20 years old and over, 24 hours a day and is in good health without disease. Personal/communicable disease that hinder patient care
 • Do not bring large amounts of valuables. decorations mobile phone with the patient or in the room If lost, the hospital will not be responsible.
 • Notify the right to treatment / the right to reduce the special room rate with evidence to the public relations officer
 • responsible for payment in medical treatment and special rooms
 • Follow the regulations of Rayong Hospital. strictly
 • Other details Please read the rules of surveillance.

อัตราราคาห้องพิเศษ

ข้าราชการเบิกจากกรมบัญชีกลาง/เบิกจากต้นสังกัด

 • สิทธิเบิกค่าห้องพิเศษได้วันละ 1000 บาท (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)
 • ค่าห้องพิเศษ ราคา 1,500 / 2,000 / 2,500 บาท  (ลดส่วนเกิน 50 %)
 • ค่าห้อง VIP ราคา 3,000 บาท ต้องชำระเงินส่วนเกิน 2,000 บาท/วัน (ไม่มีส่วนลด)

สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

 • ค่าห้องพิเศษ ลด 400 บาท จากอัตราปกติ
 • ค่าห้องพิเศษ VIP ไม่มีส่วนลด

สิทธิผู้ประกันตน

 • ผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลระยอง ได้รับส่วนลดค่าห้อง 50 % / วัน
 • ค่าห้องพิเศษ VIP ไม่มีส่วนลด

สิทธิอาสาสมัครสาธารณสุข

 • ใช้สิทธิห้องพิเศษเดี่ยว ได้รับการยกเว้นค่าห้องพิเศษ  
 • ห้องพิเศษ VIP ไม่มีส่วนลด

SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”