ห้องพิเศษ

โรงพยาบาลระยอง


          ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและได้ใกล้ชิดกับ ญาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้อาการเจ็บป่วยทุเลาลง ทางโรงพยาบาลจึงจัดห้องพิเศษพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่เครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น โทรทัศน์ไว้บริการแก่ผู้ป่วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตลอดเวลาที่พักอยู่ใน "โรงพยาบาลระยอง" ทุกท่านจะได้รับบริการที่อบอุ่นและมีความสุขสบาย....

ขั้นตอนการจองห้องพัก

           กรณีผู้ป่วยนอนพักอยู่ในโรงพยาบาล ให้ญาติติดต่อจองห้องได้ที่ "งานประชาสัมพันธ์" กรณีผู้ป่วยยังไม่ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต้องมีใบนัดของแพทย์เจ้าของไข้(ใบนัดนอนโรงพยาบาล)  ระบุวันที่เข้าพักในโรงพยาบาล สามารถติดต่อจองได้ที่ "งานประชาสัมพันธ์" (จองล่วงหน้าได้ 7 วัน จากใบคำสั่งแพทย์) และเมื่อถึงวันนัดนอนโรงพยาบาลกรุณาติดต่อยืนยันการจองห้องพักอีกครั้ง และนำใบจองพร้อมทั้งใบรักษาเบื้องต้นจากแพทย์มาด้วย

การย้ายเข้าห้องพิเศษ

           ผู้ป่วยต้องได้รับความเห็นชอบ อนุญาตจากแพทย์เจ้าของคนไข้ก่อนการเรียงคิวห้องพิเศษลำดับคิวจะทำทุกวันโดยช่วงเช้าและบ่ายโดยเมื่อถึงคิวของท่านเจ้าหน้าที่ประจำตึกจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบเมื่อ ถึงคิวของท่านแล้วแต่ผู้ป่วยไม่อยู่ตึกหรือติดต่อกับผู้ป่วยและญาติไม่ได้ ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ป่วยรายถัดไปเมื่อ ได้รับแจ้งให้ย้ายเข้าห้องพิเศษ ควรตอบรับภายในเวลา 15.00 น. ของวันนั้นถ้าไม่สามารถย้ายโรงพยาบาลได้จำเป็นต้องติดต่อผู้ป่วยรายต่อไปเมื่อย้ายเข้าหอผู้ป่วยพิเศษใดแล้ว ไม่ควรย้ายไปหอผู้ป่วยพิเศษอื่นภายหลัง

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพิเศษ

 • ต้องมีผู้เฝ้าตลอด 24 ชม. หากมีธุระจำเป็นต้องออกนอกห้องโปรดแจ้งพยาบาล
 • มีผู้เฝ้าผู้ป่วย ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ตลอด 24 ชม. และมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรค ประจำตัว/โรคติดต่อ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเฝ้าดูแลผู้ป่วย
 • ห้ามนำของมีค่าเงินจำนวนมาก เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือไว้กับผู้ป่วย หรือภายในห้องพัก หากสูญหายทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบ
 • แจ้งสิทธิการรักษา/สิทธิลดค่าห้องพิเศษ พร้อมหลักฐาน กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • รับผิดชอบ ชำระค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลและห้องพิเศษ
 • ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาลระยอง อย่างเคร่งครัด
 • รายละเอียดอื่นๆ กรุณาอ่านในระเบียบการเฝ้าไข้

อัตราราคาห้องพิเศษ

ข้าราชการเบิกจากกรมบัญชีกลาง/เบิกจากต้นสังกัด

 • สิทธิเบิกค่าห้องพิเศษได้วันละ 1000 บาท (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)
 • ค่าห้องพิเศษ ราคา 1,500 / 2,000 / 2,500 บาท  (ลดส่วนเกิน 50 %)
 • ค่าห้อง VIP ราคา 3,000 บาท ต้องชำระเงินส่วนเกิน 2,000 บาท/วัน (ไม่มีส่วนลด)

สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

 • ค่าห้องพิเศษ ลด 400 บาท จากอัตราปกติ
 • ค่าห้องพิเศษ VIP ไม่มีส่วนลด

สิทธิผู้ประกันตน

 • ผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลระยอง ได้รับส่วนลดค่าห้อง 50 % / วัน
 • ค่าห้องพิเศษ VIP ไม่มีส่วนลด

สิทธิอาสาสมัครสาธารณสุข

 • ใช้สิทธิห้องพิเศษเดี่ยว ได้รับการยกเว้นค่าห้องพิเศษ  
 • ห้องพิเศษ VIP ไม่มีส่วนลด

SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”