บุคลากรงานสารบรรณ
นางพวงฤทัย เชื้อทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางวรรณา ทิพย์ประภาแย้ม
หัวหน้างานธุรการ-สารบรรณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวทิพย์สุมน พฤกษาชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสมนึก หอมชื่น
เจ้าพนักงานผ่าและรักษาศพ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวมัลลิกา ศิลมัฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวพัทธนันท์ เกษมะณี
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”