บุคลากรงานธุรการ
นางพวงฤทัย เชื้อทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางวรรณา ทิพย์ประภาแย้ม
หัวหน้างานธุรการ-สารบรรณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางธัญกมล บุญยะพาศ
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวศรัญญา ศรีฟ้า
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางปนัดดา ทองทาบ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”