บริการคลอด

สถานที่ตั้ง :

          บริเวณชั้น 9 อาคารบริการ 12 ชั้น
            

ลักษณะบริการ

          ให้บริการหญิงตั้งครรภ์ระยะคลอดที่อายุครรภ์ตั้งแต่ 26 สัปดาห์ขึ้นไปและมีภาวะเจ็บครรภ์ ทั้งมีภาวะแทรกซ้อน และไม่มีภาวะแทรกซ้อน

คำแนะนำการเตรียมตัวคลอด

โรงเรียนพ่อ - แม่

SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”