ศัลยกระดูกและข้อ
นพ.สมบูรณ์ มะลิขาว
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ศัลยกรรมกระดูก
นพ.วัชรินทร์ เจียมศรีมงคล
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก (ศัลยกรรมกระดูก)
นพ.สุโรจน์ เจียมอนุกูลกิจ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : ศัลยกรรมกระดูก
นพ.ฉัตรชัย ธีระสุต
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ศัลยกรรมกระดูก
นพ.เอกฤทธิ์ คำขัด
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ศัลยกรรมกระดูก
พญ.อัฐธนกาญจน์ แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ศัลยกรรมกระดูก(ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม)
นพ.ทวีฑูรย์ ทองใหม่
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ศัลยกรรมกระดูก
นพ.นพพร วรรณประเสริฐ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ศัลยกรรมกระดูก
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”