อัตราค่าบริการและสิทธิการรักษา
โทรศัพท์ 038-611104 ต่อ 2180,2181 หรือ 089-8346450