การบริการ/บทบาท
วิสัยทัศน์กลุ่มงานโภชนศาสตร์
เรามุ่งมั่น ผลิตอาหาร ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
เพื่อให้บริการผู้ป่วยและผู้บริโภค และจะพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง"
บริบท : ให้บริการผลิตอาหารผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์ โดยยึดหลักถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
ถูกหลักโภชนาการ ถูกหลักโภชนบำบัดและการส่งเสริมโภชนศึกษาให้แก่ผู้ป่วยและญาติ
ด้วยความถูกต้อง ทันเวลา และผู้ป่วย ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการได้รับบริการ

การให้บริการประชาชน :

  • ผลิตและบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยใน และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
  • ให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง และโรคต่างๆ
  • สอน/สาธิต การทำอาหารสายให้อาหาร สำหรับผู้ป่วยและญาติ
  • เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และเป็นที่ให้โภชนศึกาาแก่นักศึกษาดูงาน
  • วิทยากรส่งเสริมคุณภาพด้านโภชนาการร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในและภายนอกโรงพยาบาล

สถานที่ตั้ง/เบอร์โทรติดต่อ

  • ชั้น 1 อาคารโภชนภิรมย์ (ข้างเจดีย์สังเฒ่า)
  • โทร 038611104 ต่อ 2142


SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”