อายุรกรรม
นพ.ประกอบกิจ วีระไวทยะ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : อายุรกรรมทั่วไป
พญ.กนิษฐา หาญวารี
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : อายุรกรรมทั่วไป
นพ.ณัฐภัทร สุนทราภา
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมทั่วไป
นพ.ธราธร นันทวิทย์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมทั่วไป
การศึกษา : ลาศึกษาต่อ
พญ.อินทิพร เกียรติพิโรดม
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมทั่วไป
พญ.วัณณิตา ติงสรัตน์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
นพ.ชาติชัย ชลสุวรรณกุล
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมทางเดินอาหาร
พญ.จิตติมา ธิบดี
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคปอด
พญ.ณัฎฐิญา ศิริธรรม
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมระบบประสาท
พญ.พีรยา ภิรมย์รื่น
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมประสาทวิทยาโรคลมชัก
พญ.โชติมา ศรศิริวงศ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
นพ.สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
พญ.สุชาดา โรจนเมธินทร์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคไต
พญ.ฤทัยรัตน์ ไชยสัจ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : อายุรกรรมโรคไต
พญ.อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคไต
นพ.ภัทร ชุติมานุกูล
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคไต
พญ.ปิยะเรข ปภิรัชนาท
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคไต
นพ.สุกิจ บรรจงกิจ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : อายุรกรรมโรคเลือด
พญ.วลีย์ จันทวิบูลย์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : อายุรกรรมโรคเลือด
พญ.ญาณิศา เครือวัลย์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคเลือด
นพ.สิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม (อายุรกรรมโรคหัวใจ)
พญ.รุจิรา มหิทธิ์ยุทธนา
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคหัวใจ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”