อายุรกรรม
นพ.สิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม (อายุรกรรมโรคหัวใจ)
พญ.รุจิรา มหิทธิ์ยุทธนา
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคหัวใจ
นพ.สุกิจ บรรจงกิจ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : อายุรกรรมโรคเลือด
พญ.วลีย์ จันทวิบูลย์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : อายุรกรรมโรคเลือด
พญ.จิตติมา ธิบดี
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคปอด
นพ.ชาติชัย ชลสุวรรณกุล
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมทางเดินอาหาร
พญ.สุชาดา โรจนเมธินทร์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคไต
พญ.ฤทัยรัตน์ ไชยสัจ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : อายุรกรรมโรคไต
พญ.อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคไต
นพ.ภัทร ชุติมานุกูล
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคไต
พญ.โชติมา ศรศิริวงศ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
นพ.สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
พญ.ณัฎฐิญา ศิริธรรม
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมระบบประสาท
พญ.พีรยา ภิรมย์รื่น
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมประสาทวิทยาโรคลมชัก
พญ.รักวรินทร์ ศิริสาครศิลป์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมตจวิทยา
พญ.อินทิพร เกียรติพิโรดม
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมทั่วไป
นพ.นิธิวัฒน์ ศรีกาญจนวัชร
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : อายุรกรรมทั่วไป
นพ.ประกอบกิจ วีระไวทยะ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : อายุรกรรมทั่วไป
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”