ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2561

ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลระยองจะจัดโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งในปี 2561 ได้จัดเป็นปีที่ 24 แล้ว โดยในทุกๆปี กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์จะขอสนับสนุนทุนสงเคราะห์ครอบครัวและทุนการศึกษา ตลอดจนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภายในและภายนอก

SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”