บุคลากร
นายแพทย์บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ
แพทย์หญิงภัสรี อิทธิอภิรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นางสาวอุมาภรณ์ เรืองภักดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
นางสาวมลธรี วิเศษษา
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
นายเจิดจ้า แจ้งเจริญ
แพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
นางสาวขวัญชนก พนัสอนุสรณ์
แพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
นางสาวกายแก้ว คชเดช
แพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
นางสาวอภิรดี สารศักดิ์
แพทย์แผนจีน
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
นางรจนา ประทุมพิทักษ์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาวรุ่งรัศมี พูลเพิ่ม
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาวจิดาภา ตรีคูณรุ่งเรือง
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางพินลักษณ์ มานะต่อ
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาววรารัตน์ เสงี่ยมงาม
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวกิตติมา ตุลเตมีย์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวกมลญลักษณ์ อัครรัญวงศ์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวศรีวรรณ ประเสริฐรัตน์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวรัชนก นุชเจริญผล
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวปัญจลักษณ์ วงศ์เวธน์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวสาริยา แสงมา
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”