งานของเรา

1. กรอบอัตรากำลัง

2. การบรรจุแต่งตั้ง

3. การเปลี่ยนสายงาน

4. การเลื่อนระดับ

5. การบริหารจัดการตำแหน่ง

6. การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ

7. เลื่อนเงินเดือนประจำปี/ค่าจ้าง

8. การลาออกจากราชการ

9. งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ

10. เครื่องราชอิสริยาภรณ์/ผู้ทำคุณประโยชน์

11. การลาศึกษาต่อ

12. การลาทุกประเภทตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

13. การจัดทำระบบบริหารงานบุคคล HROPS

14. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)/พต.พกส./คตส.

15. ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌกส.)/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

16. การจัดทำบัตรข้าราชการทุกประเภท

17. P4P

18. จ่ายตรงเงินเดือน (e-payroll)

SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”