ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลระยองเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 555 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ตั้ง
สร้างอยู่บนที่ดินของวัดป่าประดู่ (เป็นที่ธรณีสงฆ์) เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (มีเนื้อที่ประมาณ 26 ไร่) ที่ดินนี้เดิมเป็นที่ตั้งของวัดจันทอุดม ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "วัดเก๋ง" ต่อมาวัดร้างจึงไปอยู่ในความรับผิดชอบของวัดป่าประดู่ ท่านเจ้าคณะจังหวัดระยองสมัยนั้นได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้โรงพยาบาลระยอง ปกครอง และใช้ประโยชน์ในการดำเนินการเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา พยาบาลในโรงพยาบาล เมื่อสร้างโรงพยาบาลครั้งแรก ปรากฏว่ายังมีโบสถ์ วิหาร และเจดีย์อยู่ แต่ต่อมาสิ่งเหล่านี้ได้ชำรุดทรุดโทรม หักพัง และถูกรื้อถอนไปเกือบหมดยังคงเหลืออยู่ เฉพาะพระเจดีย์เท่านั้นที่ยังได้พบเห็นในปัจจุบัน

ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสำเร็จ
" ให้...เพื่อต่อ.....ชีวิต "
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (vision)
เป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ EEC ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในปี 2568
พันธกิจ (mission)
1.ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมื
2.พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านอาชีวเวชศาสตร์
3.พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน
4.มุ่งเน้นการให้บริการแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐาน ด้วยเทคดนโลยีและนวัตกรรม
5.เป็นสถาบันร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”