ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานมหกรรมคุณภาพและR2R ปี2561
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2554
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง นโยบายรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลระยอง
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการของระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล
ข่าวสมัครงาน
 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1-2 และสำรองลำดับที่ 1-2 ให้มารายงานตัวเข้ารับราชการ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระยอง
 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครวิศวกรโยธา
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 รายชื่อผู้มีิสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลระยอง
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์
 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63017155380      
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62127004749  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (M63020020583)  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63017383414      
 ร่าง ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการพิมพ์เอกสารโดยเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63017542131  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 63027001832      
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 63027001863      
ITA
 EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  
 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลัก  
 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
21 ก.พ. 2563
06 ก.พ. 2563
06 ก.พ. 2563
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”