pornvideo wwwxxx sexy video sekis bf sexy xxnxxx beg com xxx ten 69
ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานมหกรรมคุณภาพและR2R ปี2561
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2554
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง นโยบายรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลระยอง
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการของระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล
ข่าวสมัครงาน
 รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส
 รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
 รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่ง
 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ - จพ.พัสดุ
 ประกาศขึ้นบัญชี ผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ พนง.ราชการ ตน.วิศวกรโยธา
 ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและนักจิตวิทยา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและนักจิตวิทยา
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ภ.๓๘/๒๕๖๔(เลขที่โครงการ : 64077300595)  
 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ภ. ๓๗/๒๕๖๔ (เลขที่โครงการ : 64077287103)  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 64077394833  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 64077394322  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 64077392983  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 64077392777  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 64077392577  
ITA
 EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  
 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลัก  
 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
19 ก.ค. 2564
โรงพยาบาลระยองขอขอบคุณ กลุ่มหลักสูตร Wing รุ่น 4
19 ก.ค. 2564
โรงพยาบาลระยองขอขอบคุณ บ.โทรฟี แอนด์ โค
19 ก.ค. 2564
โรงพยาบาลระยองขอขอบคุณ Tevika vintage
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างกุศล อันเป็นนิรันดร์
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”