ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485333
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485074
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077484470
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077483013
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077482330
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077481762
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077407673
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077406544
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077404122
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077382305
ข่าวสมัครงาน
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พนง.ราชการ ตน.นวก.การเงินและบัญชี และ ตน.นักจิตวิทยา
 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 รับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร พนักงานเปล ฯ
 รับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตน.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล และวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนิกจิตวิทยาและ นวก การเงินและบัญชี
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65097671687  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65087690004  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65097098868  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๕๑๘๗๙๘  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65087497598  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65097351311  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65097364332  
ITA
 EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  
 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลัก  
 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
18 ก.ย. 2565
ผู้บริหาร รพ.ระยองลงพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่วม 15/9/65
18 ก.ย. 2565
ผู้บริหาร รพ.ระยองลงพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่วม 16/9/65
18 ก.ย. 2565
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และคณะ ลงพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดระยอง
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างกุศล อันเป็นนิรันดร์
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”