บุคลากร
รายชื่อทันตแพทย์
ทันตแพทย์รักษารากฟัน
ทันตแพทย์ทั่วไปขั้นสูง
ทพญ. นฤมล บุญเปี่ยม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (รองหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม)
สาขา : Super GP (ทันตแพทย์ทั่วไปขั้นสูง)
การศึกษา : ปี 2549 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี 2554 วุฒิบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป
ทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก
ทพญ. รุจิราภรณ์ เอี่ยมศรี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (รองหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม)
สาขา : ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก)
การศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านฟันปลอม
ทพญ. ธาริณี อดุลย์ผดุงศักดิ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : ทันตกรรมประดิษฐ์
การศึกษา : ปี 2545 ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2551 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.สรัญญา วงศ์สกุลฐิติ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ทันตกรรมประดิษฐ์
การศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัด
ทพ. พสธร ฉันทแดนสุวรรณ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
การศึกษา : ปี 2552 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี 2557 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี 2559 วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.สราพร คูห์ศรีวินิจกุล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
การศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี 2559 วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการถอนฟัน
ทพญ. ณัฐรวี ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
การศึกษา : ปี 2548 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปี 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทพญ. ฐิติรัตน์ ดลพิพัฒน์พงศ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
สาขา : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
การศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก
ทพญ. รณิดา พรพุทธิชัย
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
การศึกษา : ปี 2552 ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปี 2556 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. ขวัญกมล ลาวัณย์รัตนากุล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
การศึกษา : ปี 2553 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 2558 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2558 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็กราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทพญ. จิติมาตุ เขียดเดช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
การศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานตรินทร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ทพญ. กนกพร ชินะข่าย
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : เวชศาสตร์ช่องปาก
การศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา เวชศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน
ทพญ. อารยา ธารีจารุ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ทันตกรรมจัดฟัน
การศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ทันตแพทย์ทั่วไป
ทพญ. ณัฐธยาน์ ศักดิ์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
สาขา : ทันตกรรมทั่วไป
การศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ. ญาณิน รัตนติกุล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
สาขา : ทันตกรรมทั่วไป
การศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ. ณัฏฐิกา ใจดี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
สาขา : ทันตกรรมทั่วไป
การศึกษา : ปี 2560 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อทันตาภิบาล
นายจีรศักดิ์ ใจดี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
นางสาวพราวพิชชา รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นางสาวพลอยกาญจน์ สร้อยสน
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)

รายชื่อเจ้าหน้าที่
นางสาวอัจฉรา เขตขันธ์
ช่างทันตกรรม ชำนาญงาน
นายธนวัฒน์ ไชยโชติ
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ชำนาญงาน
นางสาวโสภา ซุ่นหลี
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ชำนาญงาน
นางขวัญใจ สุขสำราญ
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ชำนาญงาน
นางพิมลศรี บุษกรนาวิน
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ชำนาญงาน
นางกฤตธีรา สงวนศักดิ์
พนักงานธุรการ
นางกรกมล อังกีรัตน์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางนิรารัก ศรีไพบูลย์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางชลดา หงสกุล
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางพรเพ็ญ มนต์ประสิทธิ์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวจิราพร ทัดเทียม
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอรอุสา เนียมสอาด
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวธิติสุดา ปัญญาโอภาส
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางนิตทารา ศิริมงคล
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสุนิสา วิมลศรี
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววิรัญตรี แซ่เซ้า
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววรารัตน์ แซ่เซ้า
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววิลัยภรณ์ หม่อยปู้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวกฤษณา เกษี
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวนาตยา ประเสริฐวัฒนากุล
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวปภัสรา ทวีทรัพย์สมบัติ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวกัณจนาภา การเจริญ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”