อื่นๆ
พญ.ภิรมย์ศิริ คูสกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
สาขา : รังสีวิทยา
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
พญ.วาทินี สุวรรณเกษา
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : รังสีวิทยา
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
พญ.เจนจิรา ชุ่มชื่น
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : รังสีวิทยา
พญ.ณฐวรรณ ลิขิตกำจร
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : รังสีวิทยา
พญ.สุขฤทัย มุจนานนท์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค (พยาธิวิทยากายวิภาค)
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
นพ.จักรพันธ์ บุญมี
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : พยาธิวิทยากายวิภาค
พญ.นฤมล กมลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
พญ.สุวิมล เสงี่ยมศักดิ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : เวชกรรมฟื้นฟู
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
นพ.บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
สาขา : ผู้ป่วยนอก
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พญ.ชนิตา พยุงวงษ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : ผู้ป่วยนอก
นพ.ศุภศิษฏ์ การดี
ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
สาขา : ผู้ป่วยนอก
นพ.มนฉัต โลหะ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
สาขา : ผู้ป่วยนอก
พญ.ลาลิน ประสงค์ศิลป์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
สาขา : ผู้ป่วยนอก
นพ.ภคพล เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.ณัฏฐ์ จักร์ขจรวัฒน์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.ธีรภัทร ไทยภัทรพงศ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช (นิติเวช)
พญ.อัญชนา ปาลสุทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง,หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
สาขา : แพทย์ช่วยตรวจ (เวชกรรมสังคม)
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”