จักษุวิทยา
นพ.วิชาญ โชคเรืองสกุล
ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สาขา : หัวหน้ากลุ่มงานจักษุแพทย์
นพ.ภาวัต ภูเสตวงษ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : จักษุแพทย์ (ต้อหิน)
พญ.ฐณิชยา เหรียญภิญญวัฒน์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : จักษุแพทย์ (กระจกตาและการแก้ไขสายตา)
นพ.ทวีวัฒน์ อรรถเศรษฐ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : จักษุแพทย์ (จอประสาทตา)
นพ.บุญลือ อรรถเศรษฐ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : จักษุแพทย์
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”