บุคลากร
นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
ผู้อำนวยการ รพ.ระยอง
นพ.บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ
นางธนิตา ฉิมวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นางเสาวณีย์ อุ่ยตระกุล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
งานพยาบาลที่บ้านและชุมชน
นางเพ็ญศิริ พรมฮวด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างาน
นางระพีภัทร์ โสตถิบำเพ็ญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจารุวรรณ เอี่ยมสอาด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางดนยา เนียมเตียง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวกรวิการ์ ญาติบำรุง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางจำรัส บัวเสนาะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (รายคาบ)
งานพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ
นางสาวนิศาชล ชมพูพล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างาน
นางสาวลัดดา ถนอมปรีชาชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุพัตรา ช้างทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางธนพร สุดยอดสุข
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
นางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางระพีภัทร์ โสตถิบำเพ็ญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”