ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485333
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485074
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077484470
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077483013
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077482330
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077481762
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077407673
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077406544
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077404122
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077382305
ข่าวสมัครงาน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล และวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนิกจิตวิทยาและ นวก การเงินและบัญชี
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง จพ เภสัชปฏิบัติงาน และ จพ ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา และนวก.เงินและบัญชี
 ประกาศรับสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งจพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งจพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 6 หมวด รวม 230 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 6505707491  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65057369750  
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อจัดซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่ จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ร่างประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๒๙๘๒๔๔    
 ร่างประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๓๘๒๖๑๕      
 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65077152472      
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ภ.๒๖/๒๕๖๕ (เลขที่โครงการ :65067055747)  
ITA
 EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  
 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลัก  
 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
27 ก.ค. 2565
บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
27 ก.ค. 2565
28 กรกฎาคม 2565
27 ก.ค. 2565
ปรับการให้บริการชั่วคราว
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างกุศล อันเป็นนิรันดร์
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”