ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485333
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485074
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077484470
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077483013
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077482330
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077481762
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077407673
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077406544
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077404122
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077382305
ข่าวสมัครงาน
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์ นักกายภาพบำบัด ฯลฯ
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี จพ.ห้องสมุด
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กับ เภสัชกรปฏิบัติการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตน.จพ.เภสัชกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตน.เภสัชกร
 ประกาศ ขึ้นบัญชีบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและเภสัชกรปฏิบัติการ
 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพย์ คนที่ 1 และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 โรงพยาบาลระยอง
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65117450124  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65117450018  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65117449807  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65117449457  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65117449260  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65117449061  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65117448856  
ITA
 EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  
 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลัก  
 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
23 พ.ย. 2565
โรงพยาบาลระยองขอขอบคุณคุณวิชิต คุณมาลี สิริพรนฤมล
22 พ.ย. 2565
โรงพยาบาลระยองขอบคุณคุณสมพิศ ธิมาภรณ์
16 พ.ย. 2565
พกบัตรประชาชน
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างกุศล อันเป็นนิรันดร์
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”