ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานมหกรรมคุณภาพและR2R ปี2561
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2554
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง นโยบายรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลระยอง
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการของระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล
ข่าวสมัครงาน
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ จพ.พัสดุ
 ประกาศวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 ประกาศวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่ง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และเจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานราชการ
 รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส
 รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) เลขที่ ภ. ๔๖/๒๕๖๔  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 64097214283  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 64097216925  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 64097219631  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 64097220303  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 64097209185  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 64097208078  
ITA
 EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  
 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลัก  
 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
19 ก.ย. 2564
ลำดับการเรียกคิว ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2564
12 ก.ย. 2564
กลุ่ม 608 สามารถ walk-in มาฉีดวัคซีนได้
12 ก.ย. 2564
ลำดับคิว ประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนโควิด 19
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างกุศล อันเป็นนิรันดร์
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”